Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. Als je namens een derde partij handelt, dan gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als dit veroorzaakt is door een derde partij. 1.2 Totstandkoming overeenkomst: de totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door middel van schriftelijke goedkeuring (via de mail) van een opdracht, zowel met als zonder vooraf opgestelde offerte. Bij wederzijds goedkeuren (mondeling of schriftelijk) komt de opdracht tot stand en wordt deze door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen uitgevoerd. 1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elk natuurlijk - of rechtspersoon bedoeld waarvoor Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen werkzaamheden verricht. 1.4 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.5 Wanneer Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen het recht verliest om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 2.1 De opmaak van een offerte is gratis. 2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Wanneer geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. 2.3 Zodra een opdrachtgever een offerte van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen goedkeurt is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing. 2.4 In een offerte van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijke zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijn, tijdsinvestering, bijkomende werkzaamheden en tarief staan erin. 2.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat geen fatale termijn, tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever dan ook geen tekortkoming toerekenen aan Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Op basis hiervan kan de opdracht niet worden geannuleerd en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wel kan de opdrachtgever een redelijke nieuwe termijn stellen om de opdracht alsnog uit te voeren. Het overschrijden van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever wel grond zijn voor het annuleren van de opdracht, maar biedt geen recht op schadevergoeding. 2.6 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan in de offerte en de factuur een onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden. 2.7 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals portokosten, print- en papierkosten die bij de opdracht horen, worden afzonderlijk berekend. 2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 3. Wijzigingen, uitvoeringstermijn, prijsverhoging 3.1 Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft alleen een inspanningsverplichting, nooit een resultaatsverplichting. 3.2 Wanneer de opdracht na bevestiging wordt aangevuld, worden de extra kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Dat kan er ook voor zorgen dat een opdracht later wordt opgeleverd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie op van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen en is voor de opdrachtgever geen gegronde reden om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 3.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de opdracht in verschillende fases uitvoeren en de uitgevoerde onderdelen apart factureren. 3.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht om een verzoek tot wijziging van de opdracht te weigeren, als dat in kwaliteit en/of kwantiteit gevolgen kan hebben. 3.5 Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen worden vermeld op de website. Artikel 4. Opschorting, ontbinding, annulering, tussentijdse opzegging opdracht 4.1 Als een opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt heeft Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen recht op betaling voor de verrichtte arbeid en een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. 4.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht zonder sommatie en/of gerechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding indien: de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bij (aanvragen) van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever. De vorderingen van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen zijn in dat geval direct opeisbaar. 4.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de overeenkomst ontbinden als het door omstandigheden onmogelijk is om de opdracht na te komen, of als instandhouding niet verlangd kan worden. 4.4 Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen op de opdrachtgever direct opeisbaar. Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst. 4.5 Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet verantwoordelijk voor de kosten, of een schadevergoeding, die hierdoor zijn ontstaan. 4.6 Als de opdrachtgever aansprakelijk is voor de ontbinding, mag Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen een schadevergoeding opeisen, inclusief directe en indirecte kosten die hierdoor zijn ontstaan. 4.7 Als de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de verrichte werkzaamheden, de daarvoor gemaakte kosten, de eventuele uitvoering, en de gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 4.8 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Artikel 5. Overmacht 5.1 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen hoeft haar verplichting naar de opdrachtgever niet na te komen als zij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet haar schuld is, zoals alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waardoor zij niet in staat is haar verplichting na te komen, inclusief ziekte. 5.2 Bij overmacht, zoals bij ziekte, meldt Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen dat direct bij de opdrachtgever. Tijdens deze periode van overmacht schorten de verplichtingen van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen op. Als blijkt dat nakoming van de opdracht niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en kosten. Artikel 6. Verstrekken benodigde gegevens 6.1 Gegevens en informatie die nodig zijn voor het goed uitvoeren van een opdracht, moet de opdrachtgever op tijd, duidelijk en volledig aanleveren bij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 7. Betaling en incassokosten 7.1 De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen. 7.2 Opdrachten die binnen één maand worden afgerond, worden gefactureerd na beëindiging van de werkzaamheden. Bij opdrachten die niet binnen één maand worden afgerond heeft Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren. 7.3 Indien de opdrachtgever een factuur niet op tijd voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Aan de opdrachtgever worden ook de volgende onkosten doorberekend: administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering. Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau, alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. 7.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan, zonder daarmee in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7.5 De opdrachtgever mag het verschuldigde bedrag aan Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen nooit verrekenen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als de opdrachtgever geen beroep kan doen op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), mag hij de betaling van een factuur ook niet om een andere reden opschorten. 7.6 Bij het niet-nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen uitgevoerde opdracht op geen enkele manier gebruiken. 7.7 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever het geleverde werk niet gebruikt. 7.8 Als gedragingen of handelingen ervoor zorgen dat Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, mag zij de opdracht stopzetten. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen aansprakelijk mocht zijn, dan is dat beperkt tot wat hieronder staat vermeld. 8.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door, of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor fouten in het geleverde werk na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever. 8.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet verantwoordelijk voor fouten van derden. 8.5 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt zij de geleverde dienst kosteloos. 8.6 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 9. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als de opdrachtgever werkt en/of woont in het buitenland. Artikel 10. Klachten en geschillen 10.1 Zichtbare en onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de opdracht schriftelijk melden bij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. 10.2 Klachten over de factuur moeten binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk gemeld worden. 10.3 Zonder tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen beslissend. Artikel 11. Geheimhouding 11.1 Zowel opdrachtgever als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht alle vertrouwelijke gegevens, die zij tijdens de samenwerking verwerkt, geheim te houden. Dat geldt ook na beëindiging van de opdracht. Gegevens zijn vertrouwelijk als je weet, of kunt weten, dat het vertrouwelijk is. Artikel 12. Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 12.1 In overeenstemming met de wetgeving verwerkt Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de volgende gegevens: naam en adres van het bedrijf, naam van de contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers en gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. 12.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen gebruikt deze gegevens o.a. voor facturering, toezending van nieuwsbrieven en het correct kunnen uitvoeren van een opdracht. 12.3 De betrokkene behoudt altijd het recht om: een verzoek tot inzage, en een verzoek voor een kopie, van de gevraagde/verwerkte gegevens; een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verstrekte gegevens; een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens; een beperking, dan wel een bezwaar aan te tekenen; een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 12.4 De verstrekte gegevens worden binnen een beveiligde omgeving bewaard en worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht om administratieve gegevens, voor bijvoorbeeld de Belastingdienst, volgens de wettelijke bewaartermijn te bewaren. 12.5 Alle informatie die door opdrachtgevers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 13. Cookies 13.1 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen maakt op haar website gebruik van functionele cookies (Magix- Xara), zodat de website optimaal functioneert. 13.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen maakt op haar website gebruik van cookies om statistieken bij te houden (Google Analytics) en om meer bezoeken te genereren (Pinterest). Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden 14.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website: www.brendanieuwenhuizen.nl. 14.2 Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold tijdens de totstandkoming van de overeenkomst met Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. 14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen brenda@schrijfcorrect.nl 06-53569155 KvK-nummer: 78529735
2020-2021
Schrijfcoach - Tekstschrijver - Eindredacteur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen en haar opdrachtgevers, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken van deze voorwaarden. Als je namens een derde partij handelt, dan gelden de algemene voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om de derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als dit veroorzaakt is door een derde partij. 1.2 Totstandkoming overeenkomst: de totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door middel van schriftelijke goedkeuring (via de mail) van een opdracht, zowel met als zonder vooraf opgestelde offerte. Bij wederzijds goedkeuren (mondeling of schriftelijk) komt de opdracht tot stand en wordt deze door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen uitgevoerd. 1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elk natuurlijk - of rechtspersoon bedoeld waarvoor Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen werkzaamheden verricht. 1.4 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.5 Wanneer Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen het recht verliest om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 2.1 De opmaak van een offerte is gratis. 2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. Wanneer geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. 2.3 Zodra een opdrachtgever een offerte van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen goedkeurt is er sprake van een opdracht. Dit geldt zowel voor schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze algemene voorwaarden zijn daarop van toepassing. 2.4 In een offerte van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen vind je de opdrachtomschrijving. Belangrijke zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijn, tijdsinvestering, bijkomende werkzaamheden en tarief staan erin. 2.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat geen fatale termijn, tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever dan ook geen tekortkoming toerekenen aan Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Op basis hiervan kan de opdracht niet worden geannuleerd en heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Wel kan de opdrachtgever een redelijke nieuwe termijn stellen om de opdracht alsnog uit te voeren. Het overschrijden van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever wel grond zijn voor het annuleren van de opdracht, maar biedt geen recht op schadevergoeding. 2.6 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan in de offerte en de factuur een onderscheid maken tussen verschillende kosten en uurtarieven voor verschillende werkzaamheden. 2.7 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Noodzakelijke reiskosten en andere kosten zoals portokosten, print- en papierkosten die bij de opdracht horen, worden afzonderlijk berekend. 2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 3. Wijzigingen, uitvoeringstermijn, prijsverhoging 3.1 Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft alleen een inspanningsverplichting, nooit een resultaatsverplichting. 3.2 Wanneer de opdracht na bevestiging wordt aangevuld, worden de extra kosten daarvoor apart in rekening gebracht. Dat kan er ook voor zorgen dat een opdracht later wordt opgeleverd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie op van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen en is voor de opdrachtgever geen gegronde reden om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 3.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de opdracht in verschillende fases uitvoeren en de uitgevoerde onderdelen apart factureren. 3.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht om een verzoek tot wijziging van de opdracht te weigeren, als dat in kwaliteit en/of kwantiteit gevolgen kan hebben. 3.5 Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen worden vermeld op de website. Artikel 4. Opschorting, ontbinding, annulering, tussentijdse opzegging opdracht 4.1 Als een opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt heeft Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen recht op betaling voor de verrichtte arbeid en een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. 4.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft het recht zonder sommatie en/of gerechtelijke tussenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder verplichting tot het betalen van een schadevergoeding indien: de opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, bij (aanvragen) van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, bij liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever. De vorderingen van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen zijn in dat geval direct opeisbaar. 4.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de overeenkomst ontbinden als het door omstandigheden onmogelijk is om de opdracht na te komen, of als instandhouding niet verlangd kan worden. 4.4 Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Schrijf Correct| Brenda Nieuwenhuizen op de opdrachtgever direct opeisbaar. Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken voortvloeiende uit de overeenkomst. 4.5 Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet verantwoordelijk voor de kosten, of een schadevergoeding, die hierdoor zijn ontstaan. 4.6 Als de opdrachtgever aansprakelijk is voor de ontbinding, mag Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen een schadevergoeding opeisen, inclusief directe en indirecte kosten die hierdoor zijn ontstaan. 4.7 Als de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, worden de verrichte werkzaamheden, de daarvoor gemaakte kosten, de eventuele uitvoering, en de gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 4.8 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Artikel 5. Overmacht 5.1 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen hoeft haar verplichting naar de opdrachtgever niet na te komen als zij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet haar schuld is, zoals alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waardoor zij niet in staat is haar verplichting na te komen, inclusief ziekte. 5.2 Bij overmacht, zoals bij ziekte, meldt Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen dat direct bij de opdrachtgever. Tijdens deze periode van overmacht schorten de verplichtingen van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen op. Als blijkt dat nakoming van de opdracht niet meer mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te betalen. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en kosten. Artikel 6. Verstrekken benodigde gegevens 6.1 Gegevens en informatie die nodig zijn voor het goed uitvoeren van een opdracht, moet de opdrachtgever op tijd, duidelijk en volledig aanleveren bij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 7. Betaling en incassokosten 7.1 De betalingstermijn van iedere factuur is 14 dagen. 7.2 Opdrachten die binnen één maand worden afgerond, worden gefactureerd na beëindiging van de werkzaamheden. Bij opdrachten die niet binnen één maand worden afgerond heeft Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen het recht om verrichte werkzaamheden tussentijds te factureren. 7.3 Indien de opdrachtgever een factuur niet op tijd voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Aan de opdrachtgever worden ook de volgende onkosten doorberekend: administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering. Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau, alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ook voor rekening van de opdrachtgever. 7.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen mag de door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan, zonder daarmee in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 7.5 De opdrachtgever mag het verschuldigde bedrag aan Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen nooit verrekenen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als de opdrachtgever geen beroep kan doen op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW), mag hij de betaling van een factuur ook niet om een andere reden opschorten. 7.6 Bij het niet-nakomen van betalingsverplichtingen mag de opdrachtgever de door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen uitgevoerde opdracht op geen enkele manier gebruiken. 7.7 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever het geleverde werk niet gebruikt. 7.8 Als gedragingen of handelingen ervoor zorgen dat Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de opdracht niet op een redelijke manier af kan maken, mag zij de opdracht stopzetten. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen heeft dan recht op het volledige honorarium zoals overeengekomen in de offerte. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen aansprakelijk mocht zijn, dan is dat beperkt tot wat hieronder staat vermeld. 8.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door, of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 8.3 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor fouten in het geleverde werk na controle en/of goedkeuring van de opdrachtgever. 8.4 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet verantwoordelijk voor fouten van derden. 8.5 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij opzet of roekeloosheid aantoonbaar is. In dat geval is Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag of vervangt zij de geleverde dienst kosteloos. 8.6 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 9. Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als de opdrachtgever werkt en/of woont in het buitenland. Artikel 10. Klachten en geschillen 10.1 Zichtbare en onzichtbare gebreken moet de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na levering van de opdracht schriftelijk melden bij Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. 10.2 Klachten over de factuur moeten binnen 5 werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk gemeld worden. 10.3 Zonder tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen beslissend. Artikel 11. Geheimhouding 11.1 Zowel opdrachtgever als Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht alle vertrouwelijke gegevens, die zij tijdens de samenwerking verwerkt, geheim te houden. Dat geldt ook na beëindiging van de opdracht. Gegevens zijn vertrouwelijk als je weet, of kunt weten, dat het vertrouwelijk is. Artikel 12. Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 12.1 In overeenstemming met de wetgeving verwerkt Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen de volgende gegevens: naam en adres van het bedrijf, naam van de contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers en gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. 12.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen gebruikt deze gegevens o.a. voor facturering, toezending van nieuwsbrieven en het correct kunnen uitvoeren van een opdracht. 12.3 De betrokkene behoudt altijd het recht om: een verzoek tot inzage, en een verzoek voor een kopie, van de gevraagde/verwerkte gegevens; een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verstrekte gegevens; een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens; een beperking, dan wel een bezwaar aan te tekenen; een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 12.4 De verstrekte gegevens worden binnen een beveiligde omgeving bewaard en worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden. Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen is verplicht om administratieve gegevens, voor bijvoorbeeld de Belastingdienst, volgens de wettelijke bewaartermijn te bewaren. 12.5 Alle informatie die door opdrachtgevers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. Artikel 13. Cookies 13.1 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen maakt op haar website gebruik van functionele cookies (Magix-Xara), zodat de website optimaal functioneert. 13.2 Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen maakt op haar website gebruik van cookies om statistieken bij te houden (Google Analytics) en om meer bezoeken te genereren (Pinterest). Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden 14.1 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website: www.brendanieuwenhuizen.nl. 14.2 Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold tijdens de totstandkoming van de overeenkomst met Schrijf Correct | Brenda Nieuwenhuizen. 14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Algemene voorwaarden KvK-nummer: 78529735
2021
Schrijfcoach - Tekstschrijver - Eindredacteur